Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na konferenci

TRUST & WEALTH MANAGEMENT 2019.

Prodej vstupenek na vzdělávací akci, konferenci Trust & Wealth Management 2019 (T&WM 2019 ) je realizován prostřednictvím internetového prodeje na portále www.kspscr.cz a je zajišťován společností Svěřenská Správa s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Společnost Svěřenská správa s.r.o., se sídlem Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2, IČ 04382366, DIČ CZ04382366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 246733 , zastoupená Pavlem Kolářem, dále také jen "Společnost", vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací akci TRUST & WEALTH MANAGEMENT 2019, konající se 19. listopadu 2019 v Praze.
 2. Prodej vstupenek
  1. Společnost činí prostřednictvím webových stránek www.kspscr.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci TRUST & WEALTH MANAGEMENT 2019. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.
  2. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní, dostupného ze stránek www.kspscr.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen "Objednávka vstupenek").
  3. Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.kspscr.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.
  4. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením – akceptací ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.
  5. S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.
  6. Kupní cenu je možno zaplatit převodem z účtu na základě vystavené zálohové faktury. Splatnost kupní ceny je 14 dnů od data vystavení zálohové faktury.
 3. Cena vstupenek
  1. Cena jedné vstupenky je závislá na prodejním období a činí 3.900, nebo 4.900, nebo 5.900 CZK bez DPH.
  2. Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci T&WM 2019 má Účastník nárok na vrácení 80 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 12. listopadu 2019. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. IV. II těchto obchodních podmínek.
  3. Součástí vstupenky na akci je oprávnění k získání přístupu do databáze videozáznamů ze vzdělávací akce T&WM 2017 a T&WM 2018.
  4. Součástí vstupenky na akci je dále oprávnění k získání přístupu k videozáznamu konference T&WM 2019.
  5. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.
 4. Objednávka vstupenek prostřednictvím webové stránky
  1. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů zaslaných v potvrzovacím emailu ze strany Společnosti.
  2. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však dvakrát. Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 16. listopadu 2019.
 5. Osobní údaje
  1. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Společností za účelem administrace Objednávky vstupenek a zasílání obchodních sdělení.
 6. Účinnost obchodních podmínek
  1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
  2. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. srpna 2019.
  3. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.
  4. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových překladů jsou závazné podmínky české.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
  2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
  4. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  5. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.
 8. Reklamační řád
  1. V případě reklamace nás prosím kontaktujte na komora@kspscr.cz

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205